Algemen ledenvergadering aanmelden 2013

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 VAN VOLLEYBALVERENIGING SALVO’67

Locatie: Mauritshoeve
Datum : maandag 4 november 2013
Tijd     : 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering d.d. 5 november 2012
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Presentatie plannen voor nieuwe sporthal
 5. (Jaar)verslagen diverse secties en bestuur
 6. Toekomst Salvo ‘67

PAUZE

 1. Financiën.
 2. Verkiezing/benoeming leden kascommissie en commissie van beroep
 3. Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden/sectieraadleden en introductie nieuwe commissieleden
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting.

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 5 november 2012, de diverse jaarverslagen van de secties en het bestuur en de financiële stukken zullen aan alle leden per email verzonden worden, tenzij je per omgaande bericht toemailing niet op prijs te stellen. Je kunt zelf beslissen welke stukken je uitgeprint meeneemt naar de vergadering. Als dit op onoverkomelijke bezwaren stuit kun je dit melden bij de secretaris Corrie Tersteeg via secsalvo67@zonnet.nl en wordt er gezamenlijk naar een oplossing gekeken.

Toelichting op agenda:

Agendapunt 3

Hier willen wij o.a. de kwestie van een verenigingsvertrouwenspersoon bespreken.

Agendapunt 6

Bij dit punt worden o.a. de uitkomsten van de Ledenraadplegingen gepresenteerd. Er worden diverse mogelijke voorstellen gepresenteerd, waarbij te denken is aan doortrainen in juni voor de hele vereniging, een eventuele taakverplichting voor alle leden en daaraan gekoppeld de bespreking van de hoogte van het eigen vermogen en de besteding van de winst. Deze punten moeten in samenhang met agendapunt 7 gezien en behandeld worden.

Agendapunt 7:

Er wordt teruggekeken op het afgelopen boekjaar; hier wordt het resultaat 2012-2013 ad €5.798 positief toegelicht. De balans tot 1 juli 2013 wordt gepresenteerd en wordt naar de toekomst gekeken met de voorgestelde begroting 2013-2014. Daarnaast wordt een voorstel over de vast te stellen verenigingscontributie 2014/2015 gedaan: Het bestuur stelt voor de verenigingscontributie voor het seizoen 2014/2015 niet te verhogen. Het verslag van de kascommissie kan opgevraagd worden, er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Agendapunt 8:

Kas commissie

Arie Nokkert                                    - voorzitter

Henk Nokkert                                  - lid

Ad Tersteeg                                     - reserve

 • Arie Nokkert treedt af als voorzitter
 • Henk Nokkert schuift door als voorzitter
 • Ad Tersteeg wordt lid

Een reserve moet tijdens de vergadering benoemd worden.

 

Commissie van beroep

Jan Nieuwenhuize                            - voorzitter                    - 2014

Argo Burger                                     - lid                               - 2014

Dik Uittenbosch                              - lid                               - 2014

Leden van de commissie van beroep zijn gekozen voor de zittingsduur van 2 jaar;
 

Agendapunt 9:

Rooster van aftreden

 

Bestuur/sectieraad:

Kees Diepeveen                               - voorzitter                    - 2014 (tussentijds aftredend en niet herkiesbaar)

CorrieTersteeg                                  - secretaris/ vice vz       - 2013 (aftredend en herkiesbaar)

Madelon Franken                             - penningmeester           - 2014

Nicole Visscher                                - bestuurslid AZ            - 2013 (aftredend en niet her- kiesbaar)

Freek van Ee                                    - wnd. voorzitter ATS     - 2013 (aftredend en herkiesbaar)

vacature                                           - voorzitter TAS            - 2013

Thore Roepman                                - voorzitter JAS            - 2014  (tussentijds aftredend en niet herkiesbaar)

Sectieraadleden worden gekozen voor de zittingsduur van 2 jaar;
Aftredend het ene jaar: vz, pm, vz JAS;
Het andere jaar: sec, vz ATS en TAS evenals AZ.

Opmerkingen:

 • Kees Diepeveen treedt zoals vorige ALV aangegeven tussentijds af en stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter. Wel blijft Kees de meeste externe contacten voor de vereniging doen. Ook blijft hij als adviseur voor het bestuur beschikbaar.
 • Corrie Tersteeg is aftredend en herkiesbaar
 • Nicole Visscher is op de vorige ALV tussentijds tot het bestuur toegetreden Zij is dit jaar aftredend en stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid AZ.
 • Anneke Hanssen wordt voorgesteld als voorzitter van de vereniging.
 • Eric Landwaart wordt voorgesteld als bestuurslid AZ
 • Freek van Ee heeft het waarnemend voorzitterschap ATS tijdens het vorige seizoen op zich genomen. Martine Vringer en Stefanie van Ginkel hebben de vereniging en ATS verlaten. Freek stelt zich beschikbaar het voorzitterschap op zich te blijven nemen. Hilly Dijkstra, Arie Nokkert en Sebas Werner blijven zitten. De ATS heeft dringend versterking nodig.
 • Erik Jansen/Thore Roepman zijn inmiddels gezamenlijk als jeugdcoördinator aangetreden en zijn als zodanig tot de ATS toegetreden.
 • De leden van de TAS hebben het voorzitterschap gezamenlijk waargenomen. Ad Nieuwenhuis treedt af als lid van de TAS. Eric Landwaart en Ad Tersteeg blijven zitten en nemen gezamenlijk het voorzitterschap waar. Hilly Dijkstra komt  de TAS versterken.
 • Thore Roepman treedt tussentijds af als voorzitter van de JAS, maar blijft wel als penningmeester aan de JAS verbonden. Erik Jansen heeft de JAS verlaten. Daan Duijvestein, David Fatels Fernandez en Bas van Tricht blijven in de JAS. Zij krijgen versterking van Femke Dijkstra.
 • Ad Tersteeg is coördinator opo’s en blijft dit doen
 • De HFC bestaat uit Nienke Dalmeijer, Anique Diepeveen en Carien de Ridder. Zij blijven de HFC bemensen.

Kandidaten en tegenkandidaten voor alle functies kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris. Deze zijn van harte welkom.